Tilbage

Generalforsamling 2020 ny dato

18. juni 2020

Ny dato for generalforsamlingen 

pkt 4 i dagsordenen falder bort pga omstændighederne.

 

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen Cykel for Sagen.
Generalforsamlingen finder sted d. 18. juni kl 19 hos Pro Varde, Kong Svends Plads 7a, 6800 Varde
Dagsorden jf vedtægterne. 

Dagsorden
1.    Valg af dirigent  
2.     Bestyrelsens beretning 
3.     Foreningens regnskab for det afsluttede regnskabsår. (Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december) 
4.     Indkomne forslag 
5.     Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af i alt fem medlemmer der vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år. 

På valg er bestyrelsesmedlemmer 
1) Ole Paterek (villig til genvalg) 
2) Finn Erik Kristiansen (genopstiller ikke) 
3) Oluf Nissen (villig til genvalg) 
Suppleant Lisbeth Crafack 
6.     Valg af revisor, samt revisorsuppleant, for 1 år ad gangen 
Revisor Aage Brink Thomsen Ikke villig til genvalg 
Revisor Lars Æbelø-Nielsen foreslås 
suppleant Steen Kruchov 

 7.     Evt.