Vedtægter for Støtteforeningen Cykelforsagen

§ 1      FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er Støtteforeningen Cykelforsagen. Dens hjemsted er knyttet til formandens adresse.

§ 2      FORENINGENS FORMÅL
Støtteforeningens formål er, at yde økonomiske tilskud til det arbejde der foregår med psykisk saarbare og sindslidende, dog primært det som omhandler idræt, motion og sociale aktiviteter.  Støtteforeningen udlodder hvert år 5 % af årets overskud til idrætsforeningen IFS Vestjyderne.Støtteforeningens bestyrelse har under ansvar overfor generalforsamlingen kompetencen til at søge ovennævnte formål udmøntet i praksis.

§ 3      FORENINGENS MEDLEMMER
Støtteforeningen Cykel for sagen optager personer, institutioner, foreninger samt sponsorer.

§ 4      GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal ,dog første gang 2015, er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes ved meddelelse til medlemmerne samt på hjemmesiden www.cykelforsagen.dk,  med mindst 4 ugers varsel.
Senest 10 hverdage før generalforsamlingen bekendtgør bestyrelsen den endelige dagsorden ved opslag på hjemmesiden.

·          Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde flg. punkter:
·         Valg af dirigent
·         Bestyrelsens beretning
·         Foreningens regnskab for det afsluttede regnskabsår Bestyrelsen består af i alt fem medlemmer, hvoraf: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på ulige år
·         Valg af revisor, samt suppleant, for 1 år ad gangen
·         Evt. indkomne forslag

 

Ethvert medlem af Støtteforeningen kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 14 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst en 1/3 del af Støtteforeningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på samme måde som den ordinære generalforsamling

Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf dog § 7 og 8.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt fra fraværende medlemmer. Den årlige generalforsamling er offentlig tilgængelig, dog er det kun medlemmer, der ikke er i kontingent restance, der har stemmeret.

Indmeldelse sker ved en skriftlig tilkendegivelse. Udmeldelse enten pr. mail eller pr. automatik ved udeblivelse af kontingent indbetaling

§ 5      FORENINGENS BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer samt 2. suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, en kasserer samt en sekretær, samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.  Formand og kasserer tegner foreningen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelse fastsætter kontingentet for et år af gangen

§ 6      FORENINGENS MIDLER
Støtteforeningens midler tilvejebringes via indtægter, i forbindelse med Cykel for sagen arrangementer, sponsorstøtte samt andre bidrag.

Støtteforeningen kan endvidere modtage bidrag, hvortil der ikke knytter sig betingelser, der ligger uden for foreningens formål og intentioner. Støtteforeningens bestyrelse træffer alle afgørelser om, hvorvidt et bidrag kan modtages eller ej.

Støtteforeningens midler anbringes i et pengeinstitut efter bestyrelsens beslutning.

Støtteforeningens bestyrelse træffer alle afgørelser om, hvordan de tilvejebragte midler skal anvendes, jf § 2. Der tilknyttes et udvalg bestående at to repræsentanter fra cykelforsagen, en repræsentant fra sponsorerne, en repræsentant fra idrætsorganisationen DAI samt en lokal repræsentant med viden og indsigt i området. Udvalget udarbejder selv sine ansøgningskriterier og offentliggør deadline for ansøgninger på hjemmesiden. Støtteforeningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december

§ 7      FORENINGENS LIKVIDATION

Støtteforeningen kan nedlægges af en generalforsamling, såfremt der på mødeindkaldelsen er meddelt forslag herom og 2/3 af de repræsenterede medlemmer - der samtidig repræsenterer mindst halvdelen af Støtteforeningens medlemmer - stemmer for nedlæggelsen.
Opnås på generalforsamlingen 2/3-dels flertal for nedlæggelse af Støtteforeningen, men stemmerne udgør ikke halvdelen af Støtteforeningens samlede antal medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden. Såfremt der her om samme forslag opnås 2/3-dels flertal for nedlæggelse af Støtteforeningen, er denne beslutning endegyldig uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

I tilfælde af støtteforeningens afvikling overføres eventuelle midler til Dansk Arbejder Idrætsforbund, som efter bedste evne sørger for, at midlerne benyttes til aktiviteter for sindslidende.

§ 8      VEDTÆGTSÆNDRINGER
Disse vedtægter kan ændres af en generalforsamling, såfremt der på mødeindkaldelsen er meddelt ordlyden af ændringsforslaget og 2/3 af de repræsen­terede medlemmer, stemmer for ændringen

§ 9      IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Disse vedtægter for Støtteforeningen Cykel for sagen er vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 16.oktober 2013.
ændret på ordinær generalforsamling d. 19. april 2015
Vedtægterne træder i kraft straks.

Ole Paterek, Jens Bach Mortensen, Ann Jørgensen, Kaj Jensen, Elin Lund