Vedtægter for foreningen ”Cykel for Sagen”

 

§ 1.                FORENINGENS NAVN og hjemsted

 

Foreningens navn er Cykel for Sagen. Foreningen er stiftet 16. oktober 2013.

Foreningen er hjemmehørende i Varde Kommune og adressen er knyttet til formandens adresse. Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2.                FORENINGENS FORMÅL

 

Foreningens formål er at dyrke cykling og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen samt afvikle minimum et årligt velgørenhedsarrangement til fordel for psykisk sårbares muligheder for at dyrke cykling og idræt. Foreningens bestyrelse har under ansvar overfor generalforsamlingen kompetencen til at søge ovennævnte formål udmøntet i praksis.

 

§ 3.                FORENINGENS MEDLEMMER

 

Cykel for Sagen optager alle personer, der kan vedkende sig foreningens vedtægter som medlem

 

§ 3a Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside www. cykelforsagen.dk. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

§ 3b Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

 

§ 4.                GENERALFORSAMLING

 

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, er foreningens højeste myndighed.

 

Generalforsamlingen indkaldes ved meddelelse til medlemmerne samt på hjemmesiden www.cykelforsagen.dk med mindst 4 ugers varsel.

 

Senest 7 dage før generalforsamlingen bekendtgør bestyrelsen den endelige dagsorden ved opslag på hjemmesiden.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde flg. punkter:

 

1.     Valg af dirigent

 

2.     Bestyrelsens beretning

 

3.     Foreningens regnskab for det afsluttede regnskabsår. (Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december)

 

4.     Indkomne forslag

 

5.     Valg til bestyrelsen:

 

Bestyrelsen består af i alt fem medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, hvoraf: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på ulige år

 

6.     Valg af revisor, samt revisorsuppleant, for 1 år ad gangen

 

7.     Evt.

 

Ethvert medlem af foreningen kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på samme måde som den ordinære generalforsamling

 

Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §7 og §8.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt fra fraværende medlemmer. Den årlige generalforsamling er offentlig tilgængelig, dog er det kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, der har stemmeret.

 

§ 5.                FORENINGENS BESTYRELSE

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. De 2 suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, en kasserer samt en sekretær, samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

§ 5 a. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for et år ad gangen.

 

§ 5. b. Tegning og hæftelse

 

Foreningen tegnes af formand og kasserer

 

§ 6.                FORENINGENS MIDLER

 

Foreningens midler tilvejebringes via kontingenter, arrangementer og indtægter, sponsorstøtte samt andre bidrag.

 

Foreningen kan endvidere modtage bidrag, hvortil der ikke knytter sig betingelser, der ligger uden for foreningens formål og intentioner. Foreningens bestyrelse træffer alle afgørelser om, hvorvidt et bidrag kan modtages eller ej.

 

Foreningens midler anbringes i et pengeinstitut efter bestyrelsens beslutning.

 

Bestyrelsen træffer alle afgørelser om, hvordan tilvejebragte midler skal anvendes, jf.  §2.

 

Bestyrelsen kan nedsætte et donationsudvalg der under ansvar over for bestyrelsen kan fordele midlerne.

 

§ 7.                Opløsning af foreningen

 

Foreningen kan nedlægges af en generalforsamling, såfremt der på mødeindkaldelsen er meddelt forslag herom og 2/3 af de fremmødte medlemmer - der samtidig udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer - stemmer for nedlæggelsen.

 

Opnås på generalforsamlingen 2/3 flertal for nedlæggelse af foreningen, men stemmerne udgør ikke halvdelen af foreningens samlede antal medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden. Såfremt der her om samme forslag opnås 2/3 flertal for nedlæggelse af foreningen, er denne beslutning endegyldig uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

 

I tilfælde af foreningens afvikling overføres eventuelle midler til Dansk Arbejder Idrætsforbund, som efter bedste evne sørger for, at midlerne benyttes til aktiviteter for psykisk sårbare.

 

§ 8.                VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Disse vedtægter kan ændres af en generalforsamling, såfremt der på mødeindkaldelsen er meddelt ordlyden af ændringsforslaget og 2/3 af de fremmødte medlemmer, stemmer for ændringen

 

§ 9.                IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER

 

Disse vedtægter for foreningen Cykel for Sagen er vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 16.oktober 2013.

Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling d. 19. april 2015 og 18. marts 2019


Vedtægterne træder i kraft straks.